Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.

VAN KENNISCLUSTER NAAR INNOVATIEF ECOSYSTEEM

Noord-Holland staat de komende jaren voor grote veranderingen. Net als in heel Nederland is hard gewerkt om de gevolgen van de economische crisis te overwinnen en weer op te krabbelen. Voor de Kop van Noord-Holland staat de volgende uitdaging alweer te wachten. Binnen de regio gaan in de nabije toekomst veel mensen met pensioen, terwijl alleen al door de te verwachten groei van de Koninklijke Marine in Den Helder er nog eens zo’n vier- tot vijfhonderd banen bijkomen. Stuk voor stuk functies die ingevuld moeten worden in een regio die al jaren kampt met bevolkingskrimp.

Binnen de economie van de Kop van Noord-Holland nemen de marine en havens, traditiegetrouw, een centrale rol in. Ook nieuwere vormen van bedrijvigheid, zoals de offshore-serviceverlening aan olie- en gasplatformen, zijn dominant op de arbeidsmarkt. Nu we als regio, land en wereld voor een energietransitie staan, moeten we deze ‘groene’ en duurzame manier van denken ook om weten te zetten in doen. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een goede infrastructuur, een toekomstbestendige aanpak en duidelijke afstemming tussen werkgelegenheid en onderwijs op de arbeidsmarkt. Het is dus tijd voor de Kop om de schouders eronder te zetten.
UNIEKE SAMENWERKINGEN EN DUIDELIJKE ROUTES
Port4Innovation1 zet in op een aantal routes, die de Kop van Noord-Holland op weg naar een duurzame toekomst moeten helpen. In de nauwe - en unieke - samenwerking tussen Port of Den Helder, Den Helder Airport en ‘De Kennishaven’, van oorsprong gevormd door Maritime Campus Netherlands, wordt ingezet op het versterken van de economische bedrijvigheid in bestaande sectoren.

Deze samenwerkingen vormen een belangrijke voorwaarde en ondersteuning voor de (toekomstige) ontwikkelingen in de regio. Niet alleen wordt hiermee de afhankelijkheid van de maritieme sector afgebouwd door het creëren van nieuwe werkgelegenheid, ook wordt de toonaangevende kennis op het gebied van maritiem onderhoud en offshore-energie getransformeerd van de traditionele olie- en gasindustrie naar duurzame energieoplossingen, zoals wind op zee. 
Port4Innovation1 richt zich op het bieden van professionele ondersteuning aan kansrijke starters en groeiers. Door het samenbrengen van verschillende soorten kennis, ervaring en netwerken van diverse partijen, wordt samenwerking gestimuleerd en ondersteund.
PORT4INNOVATION1: INNOVEREN, STIMULEREN, REALISEREN
Port4Innovation1 werkt aan het tot stand brengen van een innovatief ecosysteem in de Kop van Noord-Holland voor de maritieme-, mariene- en offshore-sector. Een samenwerkingsverband waarin ondernemers, kennisinstellingen en lokale overheden onder leiding van Stichting Energy Port mét elkaar werken aan het transformeren van de aanwezige kennis naar nieuwe producten en diensten. Een systeem waarin innovatie centraal staat en met name binnen het mkb gestimuleerd wordt, levert op korte termijn meer werkgelegenheid op, genereert extra omzet, vergroot het organiserend vermogen binnen de regio en versterkt de (inter)nationale concurrentiepositie van Kop van Noord-Holland.

De eerste innovatieprojecten zijn inmiddels gestart. Port4Innovation1 werkt aan een corrosievoorspellingstool voor onderhouds-gerelateerde activiteiten en de ontwikkeling van producten en realiseert een proeftuin voor het ontwikkelen van diverse zeewierproducten
HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN NU
Vier bouwstenen vormen de basis van een innovatief ecosysteem. Een idee is het startpunt waar de innovator mee aan de slag gaat. Vervolgens wordt gekeken naar financiering van de technologische en commerciële ontwikkeling en gezocht naar een locatie of strategisch partner. De laatste bouwsteen is het opzetten van een professionele bedrijfsvoering. Port4Innovation1 werkt, samen met haar partners en geïnteresseerde partijen die waardevolle kennis willen delen, binnen de Kop van Noord-Holland aan het ontwikkelen van een ecosysteem, waarin pioniers, financiers en ontwikkelaars samen bouwen aan een duurzame toekomst.
Een innovatief ecosysteem bestaat uit relevante bedrijven, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In een ecosysteem werken vertegenwoordigers van deze partijen samen om vernieuwende ideeën om te zetten in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
INNOVATIE ALS ANTWOORD OP DE KOP-UITDAGINGEN
Innoveren en het succesvol ontwikkelen van nieuwe producten en diensten zijn de drijvende krachten achter duurzame economische en maatschappelijke groei. Door innovaties, verbeterde producten of een dienst met een meerwaarde in de markt te zetten, maken we ons dagelijks leven niet alleen makkelijker, maar vooral beter. Ook bedrijven moeten blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De markt om hen heen beweegt, concurrentie neemt toe. Stilstand is achteruitgang. Met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een waardevolle rol vervullen op het gebied van innovatie. Ga maar na: het mkb beschikt over veel kennis, is flexibel, kan snel schakelen en is in staat kennis te benutten, niches te vinden en innovaties snel naar de markt te brengen.

In innovatie schuilt de sleutel naar de oplossingen voor de problemen en uitdagingen waar de Kop van Noord-Holland voor staat. Maar, innovatie ontstaat niet vanzelf. Een goede kennisinfrastructuur, waarin enerzijds goed opleiden en anderzijds het verrichten van gedegen onderzoek centraal staan, en een bedrijfsvriendelijk ondernemingsklimaat zijn van cruciaal belang. Advies moet toegankelijk en eenvoudig zijn, er moet bereidheid zijn om nieuwe technologieën en innovaties te financieren. Daarbij is aandacht voor het vertalen van nieuwe kennis naar de toepassingen in de praktijk - het valorisatieproces - essentieel. Valorisatie vraagt om een goede samenwerking tussen kennisontwikkeling en toepassing in de markt. Met andere woorden: innovatie vereist een faciliterend ecosysteem.
Port4Innovation kijkt verder dan de maritieme- en energiesector in de Kop van Noord-Holland. Ook de mariene-kant, belangrijke cross-overs tussen zee en land en de rol van de zee in de voedselproductie staan centraal binnen het innovatieve ecosysteem.
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers