Blue Growth Holland & Noordzee 2030: Community of Practice Blue Innovation NZ2030
‌‘Van krimp naar groei’
De Noordzee speelt een cruciale rol in de realisatie van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Door het toenemende gebruik van de Noordzee is het eigenaarschap en de samenwerking tussen verschillende stakeholders en betrokken departementen essentieel. Daarom is het in het kader van de blauwe innovatie de ambitie om toekomstige innovatieve projecten van ondernemers, overheid, topsectoren, onderzoeksinstellingen en NGO’s bij elkaar te brengen om multi-use innovaties in, aan en op de Noordzee te stimuleren.

‌De Community of Practice Blue Innovation NZ2030 brengt sectoren en disciplines met hetzelfde doel bijeen. “Het woord community zegt het al: een gemeenschap van gelijkgestemden. Mensen vanuit allerlei sectoren en disciplines met hetzelfde doel”, zegt Marja Doedens, programmamanager van Port4Innovation1. Er wordt gewerkt aan pilots op het gebied van energie, voedsel en natuur. De eerste opdracht voor Port4Innovation1 als stakeholder en betrokken partner binnen dit landelijke netwerk is het opzetten van nieuw innovatief ecosysteem. De kennisuitwisseling binnen deze innovatieve gemeenschap en Blue Growth Holland heeft als ultieme doelstelling de Kop van Noord-Holland te laten bloeien; ‘Van krimp naar groei’. 

‌Voor de uitvoering van de diverse projecten en opgaven is (financiële) ondersteuning van het Rijk en Europa noodzakelijk. Het leggen van verbanden en het maken van connecties is belangrijk om een goed beeld van de belangen te krijgen; belangen die overheden overtuigen zich als partners aan Blue Innovation NZ2030 te binden. Het eerste, overkoepelende, nieuwe innovatieve ecosysteem heet ‘Blue Growth Holland’. Via het traject ‘Noordzee 2030’ van het IDON (de vijf samenwerkende ministeries ten behoeve van de Noordzee), waar Port4Innovation1 bij is aangesloten, is de pilottafel gestart. Hier worden pilots ontwikkeld die in, aan of op de Noordzee plaatsvinden en vastgesteld hoe het Rijk deze projecten kan ondersteunen.
Port4Innovation1 ontwikkelt een tool waarmee op basis van slijtage onderhoudsactiviteiten voorspeld kunnen worden. De corrosiemodelleringstool helpt eigenaren van assets, schepen of installaties, serviceverleners en logistieke partners bij het efficiënter inrichten van vervanging en onderhoud. Feitelijk kan deze voorspelling een kostenbesparing van twintig tot veertig procent betekenen.

In de Kop van Noord-Holland zijn bijna driehonderd bedrijven gevestigd, die zich richten op het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten. Er is dus een grote noodzaak voor fundamentele kennis over corrosie als gevolg van onder meer zout water. Het verkrijgen van deze kennis vereist laboratoriumonderzoek en langdurige, arbeidsintensieve duurtesten, waar een flink prijskaartje aan hangt. Onderzoek dat in de afgelopen jaren bovendien al deels verricht is door samenwerkingsverbanden.
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers